Poročilo o izvajanju investicije


Opis:
:

Je namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odmikov od načrtovane izvedbe
ter ukrepom za njihovo odpravo. Pri izvedbi investicije se sestavi poročilo o izvajanju najmanj enkrat letno, najkasneje ob
zaključku leta v poslovnem poročilu, pa tudi če se predvideva, da bodo odmiki od investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov
ocenjene vrednosti projekta ali pa časovni načrt izvedbe podaljšan za več kot eno leto.
Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS 60/2006


Primer:
: