Učinkovita raba energije

Kratica: URE
Opis:
:

Pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe .


Vir: Uradni list (2010). Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=98727.


Primer:
: