Zakonodaja o energetski učinkovitosti


Opis:
:

Direktiva EPBD (Directive on Energy Performance in Buildings, (2002/91/EC)


PRAVILNIK o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, Ur. l. RS, št. 27/07.

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije (Ur.list 42/2002).

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, Ur. l. RS, št. 52/2005.

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji (Ur. l. ???? 2002)
-----------
Energetsko zakon (EZ, Ur.l. RS št. 118, 17.11.2006).
Zakon o gradbenih proizvodih (ZG-Pro)
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)SIST EN 832.
SIST ISO 9836


Primer:
: