Celotni stroški za toploto


Opis:
:

So stroški za toploto, dobavljeno iz sistema daljinskega ogrevanja, oziroma stroški za proizvodnjo toplote v skupni kurilni napravi. Celotni stroški za toploto so sestavljeni iz odvisnih in neodvisnih stroškov.
Vir: Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, Ur. l. RS, št. 52/2005.


Primer:
: