Neodvisni stroški


Opis:
:

so tisti del celotnih stroškov za toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma iz skupne kurilne naprave, ki je neodvisen od porabe toplote in je ločeno prikazan v računu za dobavljeno toploto oziroma v specifikaciji stroškov za proizvodnjo toplote v skupni kurilni napravi.
Vir: Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, Ur. l. RS, št. 52/2005.


Primer:
: