Odvisni stroški


Opis:
:

So tisti del celotnih stroškov za toploto, ki je odvisen od porabe toplote in ločeno prikazan v računu za dobavljeno toploto iz sistema daljinskega ogrevanja na osnovi odčitka z merilnika toplotne energije v priključni postaji oziroma v specifikaciji stroškov za proizvodnjo toplote v skupni kurilni napravi. Odvisni stroški sestojijo iz stroškov za ogrevanje (ogrevanje odjemnih enot, stopnišča in drugih skupnih
prostorov) in stroškov za toplo vodo (priprava tople vode).
Vir: Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, Ur. l. RS, št. 52/2005.


Primer:
: