Količnik relativne koristnosti


Opis:
:

Je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo vrednostjo stroškov.


Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS 54/2010.


Primer:
: