Finančna vrzel


Opis:
:

Je najvišji dovoljeni znesek nepovratnih sredstev iz EU. Opredelitev le te zagotavlja, da je za izvedbo projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati pa preprečuje čezmerno financiranje projekta.


Vir: EU SKLADI (2008). Delovni dokument 4. Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.euskladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007 2013/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf.


Primer:
: