Analiza občutljivosti


Opis:
:

Je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in
koristi;
Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS 60/2006


Primer:
: