Finančna analiza


Opis:
:

je analiza prejemkov in izdatkov, ki omogoča natančnejše napovedovanje, ali bodo prejemki
zadostovali za pokrivanje prihodnjih izdatkov. Omogoča, da:
– preverjamo in zagotovimo uravnoteženje denarnih tokov (zagotovimo finančno pokritost izdatkov z viri),
– izračunamo kazalnike finančnih učinkov investicijskega projekta;

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS 60/2006


Primer:
: